DİNİ TERİMLER SÖZLÜGÜ


Takdim

Lugat bir dilin kelime hazînesini toplayan kitap olarak bilinir. Fakat gerçekte kelime
mânâsını göz önüne alacak olursak lugat; dil yâni lisân demektir. Bir dili anlama ve
metinlere nüfûz etme lugatlar sâyesinde olacaktır. Ancak ilimler neşv ü nemâ bularak serpilip
yeni yeni meseleler ortaya çıkınca yeni yeni mefhum ve varlıklar meydana gelmiş, bunları
anlatan terim ve deyimlere ihtiyâç duyulmuş, hattâ yalnız bir ilim dalına ayrılanlar da
görülmüştür. Bunun netîcesinde îzahlı ve açıklamalı olarak, ansiklopedik mâhiyette eserler
ortaya çıkmıştır. Gerçekte bu kabîl eserler daha ziyâde okuyucuya anahtar vazîfesi görmüşler
ve yanlış anlamalara meydan vermemişlerdir.
Şimdiye kadar bilgi kaynağı olarak sunduğumuz eserlerin yanında, böyle bir yayının
eksikliğini gördüğümüzden İslâmî kelime, terim, deyim ve terkibleri de içine alan bir Dîni
Sözlük ile hizmetimizi daha da ileri götürme yolunu tuttuk.
Hazırlanması kolay olmayan bu sözlük, büyük bir emeğin mahsûlü olmuş, mûteber ve
temel olan İslâmî eserler taranarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada madde başı
olan terim ve deyimler, tasavvuf da dâhil, İslâmî ilimleri ve bunlara dayanan İslâmî Türk
edebiyâtını ilgilendirir. Maddeler, asıl lugat mânâlârının yanında, bu yönden ele alınmış,
mensûb oldukları dîni ilim dalının içinde târif edilerek açıklamaları yapılmıştır. Mesele
bununla da kalmamış, bir madde hangi ilim dalı ile ilgili ise, ona göre başta Kur'ân-ı kerîm,
hadîs-i şerîf meâlleri olmak üzere diğer mûteber dîni eserlerden, kelimenin geçtiği örnekler
getirilmiştir. Ayrıca her sâhanın uzmanlarına götürülerek eksiksiz ve mükemmel bir şekilde
hazırlanmasına çalışılmıştır.
Uzun bir zamanda yorucu ve sabırlı bir çalışmanın sonunda ortaya koymaya çalışılan bu
sözlükte daha ziyâde İslâmî ilimlerin ansiklopedik ve îzâhlı lugatı verilmiş, böylece sahadaki
boşluk giderilmeye çalışılmıştır.
Başlıca dileğimiz, eserin okuyucularımıza ve azîz milletimize hayırlı ve faydalı olmasıdır.