Vaaz Kategorileri
İman Konuları
İbadet Konuları
Sosyal Konular
Ramazan Vaazları
Dini Günler ve Geceler
DİB Örnek Vaazları
Kur'an'dan Öğütler
Genel Konular
islam ve Aile
Görev,Sorumluluk,Ahlak
Mevlid-i Nebi Vaazları
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kur'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
DİYANET FETVALAR
DİYANET FETVALAR

Diyanet Fetvalar


Fetva  Konuları

                    

KAYNAKÇA

Abdürrezzâk, Ebû Bekr Abdürrezzâk b. Hemmâm b. Nâfi‘ esSan‘ânî elHimyerî (ö. 211/82627), elMusannef, Thk.: Habîbürrahman el Azamî, IXII, elMeclisü’lİlmî, Beyrut, 1983 (Abdürrezzâk, elMu sannef).

Alâüddîn Âbidîn, Muhammed b. Muhammed Emîn b. Ömer elHüsey nî edDımaşkî (ö. 1306/1888), elHediyyetü’lÂlâiyye li Telâmî zi’lmekâtibi’libtidâiyye, Dâru İbn Hazm, Beyrut 2003, (Alâüddîn, elHediyyetü’l‘Alâiyye).

Aliyyü’lKari, Nureddîn Ebü’lHasan Ali b. Sultân Muhammed el Herevî (ö. 1014/1606), Fethu Bâbi’linâye bi Şerhi’nnükâye, IIII, Dâru’ler kam, Beyrut 1997, (Aliyyü’lkârî, Fethu bâbi’l‘inâye).

Atar, Fahrettin, “Genel Olarak Seferîlik ve Hükümleri”, Seferîlik ve Hükümleri, Ensar Yayınları, İstanbul 1997, (Atar, Seferîlik ve Hükümleri).

Aynî, Ebû Muhammed Bedrüddîn Mahmûd b. Ahmed (ö. 855/1451), elBinâye fî Şerhi’lHidâye, IXII, Dâru’lfikr, Beyrut 1990, (Aynî, elBinâye).

Aynî, Ebû Muhammed Bedrüddîn Mahmûd b. Ahmed (ö. 855/1451), Um detü’lKârî şerhu Sahîhi’lBuhârî, IXXV, Dâru İhyâi’ttürâsi’lArabî, Beyrut, t.y., (Aynî, ‘Umde).

Azîmâbâdî, Ebu’tTayyib Muhammed Şemsu’lHak (ö. 1329/1911), Av nü’lMa’bûd Şerhu Süneni Ebî Dâvud, IXVI, Dâru’lKütübi’lİlmiyye, Beyrut 1990, (Azîmâbâdî, Avnü’lMa’bûd).

Babanzâde Ahmed Naim (ö. 1934)  Kâmil Miras (1957), Sahîhi Buhârî Muhtasarı Tecrîdi Sarîh Tercemesi ve Şerhi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1975, (Tecrîd Tercemesi).

Bâcûrî, İbrahim b. Muhammed b. Ahmed (ö. 1277/1860), Hâşiye ‘alâ Şerhi İbn Kâsım elĞazzî, (Hâşiyetü’şŞeyh İbrâhîm elBeycûrî ‘alâ Şerhi’l‘Allâme İbni’lKâsım elĞazzî), III, Thk.: Muhammed Abdus selâm Hâşim, Dâru’lKutubi’lİlmiyye, Beyrut 1420/1999, (Bâcûrî, Hâşiye).

Beğavî, Muhyissünne Ebû Muhammed elHüseyn b. Mes‘ûd b. Muham med elFerr⒠(ö. 516/1122), Me’âlimü’ttenzîl, IVIII, Thk: Muham

med Abdullah enNemr vd., Dâru Taybe, Riyad 14091412, (Beğavî, Me’âlimü’ttenzîl).

Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyn b. Alî (ö. 458/1066), elCâmî li Şu abi’lÎmân, Thk.: Abdu’lalî Abdu’lHamîd Hâmid, IXIV, Mektebe tü’rrüşd, Riyad 2003, (Beyhakî, Şu‘abü’lîmân).

Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyn b. Alî (ö. 458/1066), esSüne nü’lKübrâ, Thk.: Muhammed Abdulkadir Ata, IXI, Dâru’lKütü bi’lİlmiyye, Beyrut 2003, (Beyhakî, esSünenü’lkübrâ).

Bilmen, Ömer Nasuhi (ö. 1971), Büyük İslam İlmihali, Bilmen Yayınevi, İstanbul 1986, (Bilmen, İlmihal).

Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukûkı İslamiyye ve Istılâhâtı Fıkhiyye Kâmusu, IVIII, Bilmen Yayınevi, İstanbul, ts., (Bilmen, Kâmus).

Buhâri, Alâüddîn Abdülazîz b. Ahmed b. Muhammed (ö. 730/1330), Keş fu’lesrâr ‘an usûli fahri’l İslam el Pezdevî, IIV, Thk.: Abdullah Mah mud Ömer, Daru’lkütübi’lilmiye, Beyrut 1997, (Buhârî, Keşfu’les râr).

Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail b. İbrahim elCu’fî elBuhârî (ö. 256/870), elCâmiu’sSahih, IIX, Thk.: Muhammed Züheyr b. Nâsır enNâsır, Daru Tavki’nNecât, Beyrut 1422/2001, (Buhârî).

Buhûtî, Mansûr b. Yûnus b. İdrîs (ö. 1051/1642), erRavdu’lMurbi’ Şerhu Zadi’lMüstakni’, Müessesetü’rRisale, Beyrut, ts., (Buhûtî, erRavd).

Buhûtî, Mansûr b. Yûnus b. İdrîs (ö. 1051/1642), Keşşâfu’lKına’ an Met ni’lİkna’, IX, Thk.: İbrahim Ahmed Abdülhamid, Darü Alemi’lKü tüb, Riyad 2003, (Buhûtî, Keşşâf).

Büceyrimî, Süleymân b. Muhammed b. Ömer (ö. 1221/1806), elBücey rimî ‘alâ’lHatîb, (Tuhfetü’lHabîb ‘alâ Şerhî’lHatîb), IV, Daru’lKütü bi’lİlmiyye, Beyrut 1417/1996, (Büceyrimî, Tuhfe).

Cassâs, Ebû Bekr Ahmed b. Alî erRâzî (ö. 370/980), Ahkâmü’lKur‘ân, (Thk.: Muhammed Sâdık Kamhâvî), Beyrut 1992, (Cassâs, Ahkâ mü’lKur‘ân).

Cezîrî, Abdurrahman (ö. 1360/1941), elFıkhu ale’lmezâhibi’lerbe‘a, IV, Beyrut 2003, (Cezîrî, elMezâhibü’lerbe‘a).

Cürcânî, Ebü’lHasan Seyyid Şerif Ali, (ö. 816/1413), Şerhü’lFeraizi’sSira ciyye, Thk. Muhammed Muhyiddin Abdülhamid, Mısır 1944, (Cürcânî; Şerhu’ssirâciyye).

Dârekutnî, Ebu’lHasen Ali b. Ömer b. Ahmed (ö. 385/995), Sünenü’dDâ rekutnî, Thk.: Şuayb Arnavut vd., IVI, Müessesetü’rrisâle, Beyrut 2004, (Dârekutnî, esSünen).

Dârimî, Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahmân b. elFazl (ö. 255/869), Sünenü’dDârimî, Thk.: Hüseyin Selim Esed, Dâru’lMuğnî, yy, 2000, (Dârimî, esSünen).

Derdîr, Ebu’lBerekât Ahmed, (ö. 1201/1786), eşŞerhu’lKebîr alâ Muhtasarı Halîl, IIV, Dâru İhyâi’lKütübi’lArabiyye, Mısır ts., (Derdîr, eşŞerhu’lkebîr).

DİA, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, (Müellif İsmi, “Madde ismi”).

Dimyâtî, Ebû Bekr Osmân b. Muhammed Şattâ elBekrî (ö. 1300/ ), Hâ şiyetü İ’âneti’tTâlibîn ‘alâ Halli Elfâzi Fethi’lMu’în, IIV, Thk.: Muhammed Sâlim Hâşim, Dâru’lKutubi’lİlmiyye, Beyrut 1415/1995, (Dimyâtî, Hâşiyetü i‘âneti’ttâlibîn).

Din İşleri Yüksek Kurulu Kararları, (DİYK).

Döndüren, Hamdi, Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali, Erkam Yayınları, İstanbul 1993.

Desûkî, Şemsuddin Muhammed Arafe (ö. 1230/1815), Hâşiyetü’dDesûkî ‘aleşŞerhi’lKebir, IIV, Dâru İhyâi’lKütübi’lArabiyye, Mısır ts., (Desûkî, Hâşiye).

Ebû Dâvûd, Süleymân b. elEş‘as b. İshâk esSicistânî elEzdî (ö. 275/889), Sünenü Ebî Dâvûd, Mevkı’ Vizârti’lEvkâf elMısrıyye, yy., ts., (Ebû Dâvûd).

Ebû Dâvûd, Süleymân b. elEş‘as b. İshâk esSicistânî elEzdî (ö. 275/889), elMerâsîl, Thk.: Şuayb Arnavut, Müessesetü’rRisâle, Beyrut 1988, (Ebû Dâvûd, elMerâsîl).

Ebû Ya‘lâ, Ahmed b. Alî b. elMüsennâ etTemîmî elMevsılî (ö. 307/919), Müsnedü Ebî Ya’lâ elMevsılî, Thk.: Hüseyin Selim Esed, IXIV, Dâ ru’lMe’mûn li’ttürâs, Beyrut 1984, (Ebû Ya‘lâ, elMüsned).

Ebû Yûsuf, Yakub b. İbrahim elEnsârî (ö. 182/798), Kitâbu’lÂsâr, Thk.: Ebu’lVefâ, Daru’lKütübi’lİlmiyye, Beyrut ts., (Ebû Yûsuf, elÂsâr).

Ebû Zehra, Muhammed, (ö. 1974), Şerhu Kânûni’lVasiyye, Mektebe tu’lEnclu’lMısriyye, Kahire 1950, (Ebû Zehra, Şerhu Kânûni’lVa siyye).

Ebüssuûd b. Muhammed el‘Imâdî (ö. 982/1574), İrşâdü’lAkli’sselîm ilâ mezâya’lKitâbi’lKerîm, Thk.: Abdulkâdir Ahmet ‘Atâ, Matbaatü’sSâ det, Riyad, ts., (Ebüssuûd, İrşâd).

Elbânî, Muhammed Nâsırüddin (ö.1999), Daîfü’lCâmii’ssağîr ve ziyâ dâtühü, elMektebü’lİslamî, Beyrut 1988, (Elbânî, Daîfü’lCâmi).

Elbânî, Muhammed Nâsırüddin (ö.1999), Silsiletü’lehâdîsi’ddaîfe ve’lmevdûat, IXIV, Mektebetü’lmeârif, Riyâd 1992, (Elbânî, edDa‘î fe).

elFetâva’lHindiyye, IVI, Dâru’lKütübi’lİlmiyye, Beyrut 2000, (elFetâ va’lHindiyye).

Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır (ö.1942), Hak Dini Kur’an Dili, Eser Neşriyat, İstanbul 1979, (Elmalılı, Hak Dini).

elMecma‘u’lFıkhiyyü’lİslamî, Karârât, Rabıtatu’lÂlemî elİslamî, Mekke, ts., (Râbıta, Karârât)

elMevsûatü’lFıkhiyyetü’lKuveytiyye, Tibâ‘atü Zâti’sSelâsil, Kuveyt 1990, (elMevsûatü’lFıkhiyye).

Erdebilî, Cemâlüddîn (İzzüddîn) Yûsuf b. İbrâhîm (ö. 779/1377), elEnvâr lia’mâli’lebrâr, Thk.: Halef b. Müfdî elMutlakHüseyin Abdullah elAli, IIII, Daru’zZiya, Kuveyt 1427/2006, (Erdebilî, elEnvâr).

esSâyis, M. Ali ve M. Şeltût, Mukarenetü’lmezahib fi’lfıkh, Kahire ts.

Ezherî, Sâlih Abdussemi‘ (ö.1335/1917), Cevâhiru’liklîl Şerhu Muhtasarı Halil, III, elMektebetü’sSekâfiyye, Beyrut, ts. (Ezherî, Cevâhir).

Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed (ö. 505/1111), elVasît fi’lMezheb, IVII, Thk.: Ahmed Mahmûd İbâhîm, Dâru’sSelâm, Mısır 1417/1997, (Gazzâlî, elVasît).

Gülle, Sıtkı, Açıklamalı Örnekleriyle Tecvîd İlmi, İstanbul 2005, (Gülle, Tecvid).

Haddâd, Ebu Bekr b. Ali b. Muhammed elHaddâd (ö. 800/1397), elCev heratü’nneyyira ala Muhtasari’lKudurî, III, Mektebetün Hakkaniy ye, Pakistan ts., (Haddâd, elCevhera).

Hâkim, Ebû Abdullah Muhammed b. Abdullah enNîsâbûrî (ö. 405/1014), elMüstedrek ‘ale’sSahîhayn, Thk.: Mustafa Abdulkadir Ata, IV, Dâ ru’lkütübi’lilmiyye, Beyrut, ts., (Hâkim, elMüstedrek).

Halebî, İbrahîm b. Muhammed b. İbrahîm (ö. 956/1549), Halebî Sağîr, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul 1323/1905, ( Halebî, esSağîr).

Halîl, İbn İshâk, Muhtasarı Halîl (ö. 776/1375), Thk.: Ahmed Câd, Dâ ru’lHadîs, Kahire 1426/2005, (Halîl, Muhtasar).

Haraşî, Ebû Abdullah Muhammed (ö. 1101/1690), Şerhu Muhtasari Halîl, IVIII, elMatbaatü’lKübrâ elEmîriyye, Bûlâk 1317/1899, (Haraşî, Şerhu muhtasar).

Haskefî, Muhammed Alauddin (1088/1687), edDürrü’lmuhtâr (Red dü’lMuhtâr ile beraber), Thk.: Âdil Ahmed AbdülmevcûdAli Muhammed Muavvaz, Dâru’lKütübi’lİlmiyye, IXII, Beyrut 1994, (Haskefî, edDürrü’lmuhtâr).

Hattâb, Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed b. Abdurrahmân (ö. 954/1547), Mevâhibü’lCelîl li Şerhi Muhtasarı Halîl, IVIII, Dâ ru’lKütübi’lİlmiyye, Beyrut 1995, (Hattâb, Mevâhib).

Hukukı Aile Kararnamesi (1917), (HAK).

İbn Abdilber, Ebû Ömer Yûsuf b Abdullah b. Muhammed (ö. 463/1071), Kitâbu’lkâfî fî fıkhi ehli’lMedineti’lMâlikî, Thk.: Muhammed Muhammed Uheyd elMoritânî, Mektebetü’rRiyâd, Riyad 1978, (İbn Abdilber, elKâfî).

İbn Abdülber, Ebû Ömer Yûsuf b. Abdullah b. Muhammed (ö. 463/1071), elİstizkâr, IIX, Dâru’lKütübi’lİlmiyye, Beyrut 2002, (İbn Abdilber, elİstizkâr).

İbn Âbidîn, Muhammed b. Muhammed b. Emin b. Ömer (ö. 1252/1836), Reddü’lmuhtâr ale’dDürri’lmuhtâr Şerhu Tenviri’lebsâr, Thk.: Âdil Ahmed AbdülmevcûdAli Muhammed Muavvaz, Dâru’lKütübi’lİl miyye, IXII, Beyrut 1994, (İbn Âbidîn, Reddü’lmuhtâr).

İbn Âbidîn, Muhammed b. Muhammed b. Emin b. Ömer (ö. 1252/1836), Minhatü’lHâlik ale’lBahri’rrâik, IVIII, (elBahru’rrâik Şerhu Ken zi’ddekâik ile birlikte), Daru’lKütübü’lİslamî, ts., (İbn Âbidîn, Min ha).

İbn Âbidîn, Muhammed Emîn b. Ömer (ö. 1252/1836), elUkûdü’ddür riyye fî tenkîhi’lfetâva’lhâmidiyye, III, y.y., ts., (İbn Âbidîn, elUkû dü’ddürriyye).

İbn Cüzey, Ebu’lKâsım Muhammed b. Ahmed (ö. 741/1341), elKavânî nu’lfıkhiyye fi telhîsi mezhebi’lMâlikiyye, Thk.: Muhammed b. Sey dî Muhammed Mûlây, Mektebetü’lHâncî, Kahire 1397, (İbn Cüzey, elKavânîn).

İbn Ebî Şeybe, Ebû Bekr Abdullah b. Muhammed b. İbrâhîm (ö. 235/849), elMusannef, Thk.: Hamed İbn Abdullah elCum’a, IXVI, Mektebe tü’rRüşd, Riyad 2004, (İbn Ebû Şeybe, elMusannef).

İbn Ebü’l‘İz, Ali b. Muhammed edDimaşkî (ö. 792/1390), Şerhu’lAkîde ti’tTahâviyye, (Thk.: Abdullah b. Abdu’lMuhsin etTürkî  Şuayb Ar navût), Müessesetü’rrisâle, Beyrut 1993, (İbn Ebü’l‘İz, Şerhu’l‘Akî deti’tTahâviyye).

İbn Hacer, Ebü’lFazl Şihâbüddîn Ahmed b. Ali b. Muhammed elAskalânî, (ö.852/1449), etTelhîsu’lHabîr fî Tahrîci Ehâdîsi’rRâfiî’lKebîr, IIV, Dâru’lKütübi’lİlmiyye, Beyrut 1989, (İbn Hacer, etTelhîsü’lHabîr).

İbn Hacer, Ebü’lFazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed elAskalânî (ö. 852/1449), Fethu’lBârî bi şerhi Sahîhi’lBuhârî, Thk.: Abdulaziz b. Abdullah b. Bâz, IXV, Dâru’lMarife, Beyrut, ts., (İbn Hacer, Feth).

İbn Hanbel, Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eşŞeybânî elMervezî (ö. 241/855), Müsnedü’lİmâm Ahmed b. Hanbel, Thk.: Şuayb Arnavut, Âdil Mürşid, I50, Müessesetü’rRisâle 1995, (İbn Hanbel, elMüsned).

İbn Hazm, Ebu Muhammed Ali b. Ahmed b. Saîd (ö. 456/1063), elMuhal lâ, IXI, Mısır 1352, (İbn Hazm, elMuhallâ).

İbn Hibbân, Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed elBüstî (ö. 354/965), Sahîhu İbn Hibbân bitertîbi İbn Balabân, Thk.: Şuayb Arnavut, III, Müessesetü’rRisâle, Beyrut 1993, (İbn Hibbân, Sahîh).

İbn Hişâm, Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdülmelik b. Hişâm (ö. 218/833), esSîretü’nNebeviyye Thk.: Mustafa esSekkâ  İbrâhîm

elEbyârî  Abdulazîz Şelebî, Şirketü Mektebeti ve Matbaati Mustafa ElBâbî elHalebî, Mısır, ts., (İbn Hişâm, esSîre).

İbn Huzeyme, Ebû Bekr Muhammed b. İshâk b. Huzeyme esSülemî en Nîsâbûrî (ö. 311/924), Sahîhu İbn Huzeyme, Thk.: Muhammed Mustafa elAzamî, IIV, elMektebü’lİslamî, Beyrut, ts., (İbn Huzeyme, Sahîh).

İbn Kayyım elCevziyye, Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Eyyûb (ö. 751/1350), İ’lâmu’lmuvakki‘în ‘an Rabbi’l‘âlemîn, IIV, Thk.: Muhammed Abdüsselam İbrahim, Daru’lkütübi’lilmiye, Beyrut 1991, (İbnü’lKayyım, İ‘lâm).

İbn Kayyım elCevziyye, Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Eyyûb (ö. 751/1350), Zâdü’lmeâd fî hedyi hayri’l‘ibâd, Thk.: Şu ayb Arnavût  Abdulkâdir Arnavût , Müessesetü’rRisâle, Beyrut 1998, (İbnü’lKayyım, Zâdü’lme‘âd).

İbn Kayyım elCevziyye, Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Eyyûb (ö. 751/1350), etTıbbü’nNebevî, Thk.: Abdulgânî Abdul halık, Dâru’lFikr, Beyrut, ts., (İbnü’lKayyım, etTıbbü’nNebevî).

İbn Kudâme Muvaffakuddîn elMakdisî, Ebu Muhammed Abdullah b. Ah med b. Muhammed (ö. 620/1223), elMuğnî, IXV, Thk.: Abdullah b. Abdi’lMuhsin etTürkî  Abdülfettah Muhammed elHulv, Daru Âlemi’lKütüb, Riyad, ts., (İbn Kudâme, elMuğnî).

İbn Kudâme Muvaffakuddîn elMakdisî, Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Muhammed (ö. 620/1223), elKâfî fî fıkhi’lİmam Ahmed, IIV, Daru’lKütübi’lİlmiyye, Beyrut 1994, (İbn Kudâme, elKâfî).

İbn Kudâme, Şemsüddin Ebu’lFerec Abdurrahman (ö. 682/1283), eşŞer hu’lkebîr ala metni’lmukni‘, IXIII, (elMuğnî içinde), Dâru’lKüt tâbi’lArabî, Beyrut, ts., (Şemsuddin İbn Kudâme, eşŞerhu’lkebîr).

İbn Mâce, Muhammed b. Yezîd elKazvînî (ö. 273/887), Sünen, nşr. Şeyh Sâlih b. Abdulaziz b. Muhammed âlü’şŞeyh, Mektebetu Dâri’sSelâm li’nNeşri ve’tTevzî’, Riyad, 1429/2008, (İbn Mâce).

İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem b. Ali Ebu’lFadl Cemaluddin (ö. 711/1311), Lisanü’lArab, IXV, Dâru Sâdır, 3. Baskı, Beyrut 1414/1994, (Lisanü’lArab).

İbn Mâze, Burhâneddîn Ebu’lMeâlî, Mahmûd b. Ahmed b. Abdilazîz el Buhârî (ö. 616/1219), elMuhîtu’lburhânî fi’lfıkhi’nNu’mânî, IIX, Thk.: Abdülkerîm Sâmî elCündî, Dâru’lKütübi’lİlmiyye, Beyrut 2004, (İbn Mâze, elMuhît).

İbn Nüceym, Zeynü’dDin b. İbrahim b. Muhammed (ö. 970/1563), el Bahru’rrâik Şerhu Kenzi’ddekâik (İbn Âbidin, Minhatü’lHâlik şerhi ile beraber) IVIII, Daru’lKütübü’lİslamî, ts., (İbn Nüceym, elBahr).

İbn Rüşd, Ebu’lVelîd Muhammed b. Ahmed (ö. 520/1126), elBeyân ve’tTahsîl, Thk.: Ahmed elHabbâbî, Dâru’lGarbi’lİslâmî, Beyrut 1988, (İbn Rüşd, elBeyân ve’tTahsîl).

İbn Rüşd, Ebu’lVelîd Muhammed b. Ahmed b. Muhammed elKurtubî (ö. 595/1198), Bidâyetü’lmüctehid ve nihâyetü’lmuktesıd, III, Dâ ru’lMa’rife, Beyrut 1982, (İbn Rüşd, Bidâye).

İbn Teymiyye, Ebu’lAbbas Takıyyüddin Ahmed b. Abdülhalim (ö. 728/1328), Mecmûu Fetâvâ, IXXXVII, düz.: Abdurrahman Muhammed b. Kâsım, Medine: Mecmeu’lmelik Fahd 1995, (İbn Teymiyye, Mecmûu fetâvâ).

İbnü’lCellâb, Ebu’lKâsım Ubeydullah b. Hüseyn b. Hasan (ö. 378/988), etTefrî‘, III, Thk.: Hüseyn b. Sâlih edDehmânî, Dâru’lGarbi’lİs lamî, Beyrut 1987, (İbnü’lCellâb, etTefrî’).

İbnü’lEsîr, Ebu’sSeâdât elMubârak b. Muhammed elCezerî (ö. 606/1210), enNihâye fî garîbi’lhadîs ve’leser, Tkh.: Mahmud Muhammed etTanâhî  Tâhir Ahmed ezZâvî, Daru ihyâi’tTurâsi’lArabî, IV, Beyrut, ts., (İbnü’lEsîr, enNihâye).

İbnü’lHümâm, Kemâlü’ddin Muhammed b. Abdu’lVâhid esSivâsî (ö. 861/1457), Şerhu Fethi’l Kadîr ale’lHidaye Şerhi Bidâyeti’lmübtedî, IX, Daru’lKütübi’lİlmiyye, Beyrut 2003, (İbnü’lHümâm, Feth).

İbnü’lMünzir, Ebû Bekr Muhammed b. İbrâhîm enNîsâbûrî (ö. 318/930), elİcmâ, Thk.: Ebû Hammâd Sagîr Ahmed b. Muhammed Hanîf, Mektebetu’lFurkan, Acman (B.A.E), 1420/1999, (İbnü’lMünzir, elİcma).

İncil, Yeni Yaşam Yayınları, İstanbul 2000.

İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri, I. Uluslararası İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi (ed. Mehmet Bayyiğit), Kombad, Konya 1997.

Karaçam, İsmail, Kur’anı Kerim’in Faziletleri ve Okunma Kâideleri, İstanbul 2007, (Karaçam, Kur’anı Kerim’in Faziletleri).

Karadâvî, Yusuf, Fıkhu’zzekât, Müessesetü’rRisale, III, Beyrut 1393/1973, (Karadâvî, Fıkhu’zzekât).

Karafî, Şihâbuddîn Ahmed b. İdrîs (ö. 684/1285), ezZehîra, IXIV, Thk.: Muhammed Haccî, Dâru’lGarbi’lİslamî, Beyrut 1994, (Karâfî, ezZehîra).

Kâsânî, Alâüddîn Ebû Bekr b. Mes‘ûd b. Ahmed (ö. 587/1191), Be dâiu’ssanâi’ fî Tertîbi’şşerâi‘, Dâru’lKütübi’l‘İlmiyye, Beyrut 1986, (Kâsânî, Bedâî’).

Kaya, Davut, Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi, Ankara 2010, (Kaya, Elif Bâ).

Kettânî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ca‘fer (ö. 1927), Nazmu’lmütenâ sir mine’lhadîsi’lmütevâtir, Dâru’lKütübi’sSelefiyye, Mısır, ts., (Kettânî, Nazmu’lmütenâsir).

Kettânî, Muhammed Abdulhayy, (ö. 1962), Nizâmu’lhükûmeti’nnebe viyye elmüsemmâ etterâtîbu’lidâriyye, III, Beyrut, t.y., (elKettânî, etTerâtîbu’lidâriyye).

Kur’an Yolu; Türkçe Meâl ve Tefsir, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2006, (Kur’an Yolu).

Kurtubî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed (ö. 671/1273), elCâmî‘ li Ahkâmi’lKur’an ve’lmübeyyin limâ tezammenehû mine’ssünneti ve âyi’lKur’an; Thk.: Abdullah b. Abdu’lMuhsin etTürkî) Müessese tü’rrisâle, Beyrut 2006, (Kurtubî, elCâmi‘).

Mâlik, Ebû Abdullah Mâlik b. Enes b. Mâlik (ö. 179/795), Muvatta ü’lİmâm Mâlik (Yahyâ Rivayeti), Thk.: Muhammed Fuâd Abdulbâkî, Dâru İhyâi’tTürâsi’lArabî, Beyrut 1985, (Mâlik).

Mâlik, Ebû Abdullah Mâlik b. Enes b. Mâlik (ö. 179/795), Muvattaü’lİmâm Mâlik (Şeybânî Rivâyeti), Thk.: Abdülvehhab Abdüllatif, Cumhûriye tu’lMısriyye Vizâratü’lEvkâf, Kâhire 1994, (Mâlik, Şeybânî Rivâyeti).

Mardînî, Cemalüddin Abdullah b. Halil, erRehâbiyye fî İlmi’lferâiz, Dı maşk 1998, (Mardînî, Rehabiyye).

Mâverdî, Ebü’lHasen Alî b. Muhammed b. Habîb elBasrî elMâver dî (ö. 450/1058), elHâvi’lKebîr, Nşr.: Ali Muhammed Muavvaz  Âdil Ahmed Abdülmevcûd, IXVIII, Dâru’lKütübi’lİlmiyye, Beyrut 1414/1994, (Mâverdî, elHâvî).

Merdâvî, Alâüddin Ebu’lHasen Ali b. Süleyman (885/1480), elİnsâf, nşr. Muhammed Hâmid elFıkh, IXII, Kahire 1955/1374.

Mecellei Ahkâmı Adliyye, yayına haz.: Ali Himmet Berki, Hikmet yay., İstanbul 1982, (Mecelle).

Mecma‘u’lFıkhi’lİslamî edDevlî, Karârât ve Tevsıyât, elMünbesik an Munazzameti’tTeâvuni’lİslamî, yy., 2011, (Mecma‘u’lFıkh, Karârât ve Tevsıyât).

Mehmed Zihni Efendi, (ö 1914), Ni’meti İslam, Huzur Yayın Dağıtım, Sad.: M. Rahmi, İstanbul, ts., (Mehmed Zihni, Ni‘meti İslam).

Merğînânî, Burhaneddîn Ebu’lHasen Ali b. Ebû Bekir (ö. 593/1197), elHidâye fî Şerhi Bidâyeti’lmübtedî (Leknevî Şerhi ile birlikte), IVIII, İdâretü’lKur’an ve’l‘Ulûmi’lİslamiyye, Karaçi/Pakistan 1417, (Merğînânî, elHidâye).

Mevsılî, Abdullah ibn Mahmud (ö. 683/1240), elİhtiyâr li Ta’lîli’lMuhtâr, Thk.: Şuayb Arnavut  Ahmet Muhammed Berhum  Abdüllatîf Hır züllah, Dâru’rRisâleti’lArabiyye, Beyrut 1430/2009, (Mevsılî, elİh tiyâr).

Mevvâk, Ebû Abdullah Muhammed b. Yûsuf (ö. 897/1492), etTâc ve’l iklîl li Muhtasarı Halîl, IVIII, Dâru’lKütübi’lİlmiyye, Beyrut 1995, (Mevvâk, etTâc).

Meydânî, eşŞeyh Abdu’lĞaniyyi’lĞanîmî (ö. 1298/1881), elLübâb fi Şerhi’lKitâb, IIV, Daru’lKütübi’lİlmiyye, Beyrut, ts., (Meydânî, elLübâb).

Mübârekfûrî, Ebu’lAlî Muhammed b. Abdurrahman b. Abdurrahim (ö. 1935), Tuhfetü’lahvezî bişerhi Câmii’tTirmizî, Thk.: Abdurrahman Muhammed Osman, IX, Dâru’lfikr, yy, ts., (Mübârekfûrî, Tuhfe).

Müslim, Ebu’lHüseyin elKuşeyrî enNisâbûrî Müslim b. elHaccâc (ö. 261/874), Sahîhi Müslim, elKütübü’sSitte, (Mevsûatü’lHa dîsi’şŞerîf içinde), Haz.: Sâlih b. Abdulazîz, Dâru’sSelâm, Riyad 1429/2008, (Müslim).

Müttakî, Alî b. Hüsâmiddîn b. Abdilmelik b. Kâdîhân elHindî (ö. 975/1567), Kenzü’lummâl fî Süneni’lakvâl ve’lef’âl, Thk.: Bekrî Hayyânî  Safvet Sekkâ, IXVIII, Müessesetü’rRisâle, Beyrut 1985, (Müttakî, Kenzü’lummâl).

Nefrâvî, Ahmed b. Ganîm b. Sâlim b. Mühennâ (ö. 1126/1714), elFevâki hü’ddevânî alâ Risâleti İbn Ebî Zeyd elKayravânî, III, Dâru’lKütü bi’lİlmiyye, Beyrut 1997, (Nefrâvî, elFevâkihü’ddevânî).

Nesâî, Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb b. Alî (ö. 303/915), Kitâbü’sSü neni’lkübrâ, Thk.: Hüseyin Abdülmünım Selbî, IXII, Müessese tü’rrisâle, Beyrut 2001, (Nesâî).

Nevevî, Ebû Zekeriyâ Yahyâ b. Şeref (ö. 676/1277), Kitâbu’lMecmû’ Şer hu’lMühezzeb li’şŞîrâzî, IXX, yy., ts., (Nevevî, elMecmû‘).

Nevevî, Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref (ö. 676/1277), elEzkâr, Dâru İbn Hazm, Beyrut 1421/2000, (Nevevî, elEzkâr).

Nevevî, Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref (ö. 676/1277), Ravdatü’ttâlibin, Thk.: Adil Ahmed elMevcud  Ali M. Muavvaz, IVIII, Daru Âle mi’lKütüb, Beyrut 2013, (Nevevî, Ravda).

Nevevî, Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref (ö. 676/1277), Sahîhu Müslim bişer hi’nNevevî, IXVIII, elMatbaatü’lMısriyye bi’lEzher, Kâhire 1929, (Nevevî, Şerhu Müslim).

Nureddin Itr, elHac ve’lumre fi’lfıkhi’lİslamî, Müessesetü’rRisâle, Beyrut 1984, (Nureddin Itr, elHac ve’lumra).

Pakdil, Ramazan, Ta’lim Tecvid ve Kıraat, İFAV, İstanbul 2013, (Pakdil, Ta’lim).

Râfiî, Ebü’lKâsım Abdülkerîm b. Muhammed b. Abdilkerîm (ö. 623/1226), elÂzîz fî Şerhi’lVecîz (eşŞerhu’lkebîr), Nşr.: Âdil Ahmed Abdül mevcûd  Ali Muhammed Muavvaz, IXIV, Dâru’lKütübi’lİlmiyye, Beyrut 1417/ 1997, (Râfiî, el‘Azîz).

Râzî, Ebu Abdillâh (Ebü’lFazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer (ö.606/1210), Mefâtîhu’lğayb, Dâru’lFikr, Beyrut 1981, (Râzî, Mefâtîhu’lğayb).

Remlî, Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Ahmed (ö. 1004/1596), Nihâyetü’lmuhtâc ilâ Şerhi’lMinhâc, IVIII, Dâru’lKü tübi’lİlmiyye, Beyrut 1424/2003, (Remlî, Nihâyetü’lmuhtâc).

Rufâî, Sâlih b. Hâmid, elEhâdîsü’lvâride fî Fedâili’lMedine, Dâru’lHu dayrî, Medine 1413, (Rufâî, elEhâdîs).

Sahnûn, Ebû Saîd Abdüsselâm b. Saîd b. Habîb etTenûhî (ö. 240/854), el Müdevvenetü’lKübra, IV, Dâru’lKütübi’lİlmiyye, Beyrut 1994, (Sahnûn, elMüdevvene).

Saîdî, Ali elAdevî, (ö. 1189/1775), Hâşiyetü’ladevî ala Şerhi Kifâyeti’tTa libi’rRabbânî, Thk. Yusuf elBikâî, Dâru’lfikr, Beyrut 1994, (esSaîdî, Hâşiyetü’ladevî).

San‘ânî, Muammed b. İsmail elEmir (ö. 1182/1768), Sübülü’sselâm elmûsiletü ilâ Bulûgi’lMerâm, IVIII, Thk.: Muhammed Subhî Ha san Hallâk, Dâru İbni’lCevzî, 1421, (San‘ânî, Sübülü’sselâm).

Semerkandî, Ebu Bekr Alâuddin Muhammed b. Ahmed b. Ebi Ahmed (ö. 539/1145), Tuhfetu’lFukaha, IIII, Daru’lKütübi’lİlmiyye, Beyrut 1984, (Semerkandî, Tuhfe).

Serahsî, Ebû Bekr Şemsü’lEimme Muhammed b. Ahmed b. Ebî Sehl (ö. 483/1090), elMebsût, IXXX, Dâru’lMa’rife, Beyrut 1993, (Serahsî, elMebsût).

Serahsî, Ebû Bekr Şemsü’lEimme Muhammed b. Ahmed b. Ebî Sehl (ö. 483/1090), Şerhu Kitâbi’sSiyeri’lkebîr, IV, Dâru’lKütübi’lİlmiyye, Beyrut 1997, (Serahsî, Şerhu Siyeri’lkebîr).

Suyûtî, Celâleddîn Abdurrahmân b. Ebû Bekir (ö. 911/1505), elİtkân fî Ulûmi’lKur’an, III, Thk.: Merkezu’ddirâsâti’lKur’aniyye, Medîne 1426/2005, (Suyûtî, elİtkân).

Şâfiî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İdrîs b. Abbâs (ö. 204/820), elÜmm, Thk.: Rif‘at Fevzî Abdülmuttalib, IXI, Mansûre, 1422/2001, (Şâfiî, elÜmm).

Şâtıbî, Ebû İshâk İbrâhîm b. Mûsâ b. Muhammed elLahmî (ö. 790/1388), elMuvâfakât, IVI, Thk.: Ebû Ubeyde, Dâru İbni Affan, 1997, (Şâtıbî, elMuvâfakât).

Şevkânî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Alî b. Muhammed esSan‘ânî (ö. 1250/1834), Neylü’levtâr Şerhu Münteka’lahbâr, Thk.: Ebu Muaz Tarık, Daru İbni’lKayyım  Daru İbni’lAffan, IXII, Riyad 1426/2005, (Şevkânî, Neylü’levtâr).

Şevkânî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Alî b. Muhammed esSan‘ânî (ö. 1250/1834), esSeylü’lcerrârü’lmütedeffik alâ hadâiki’lEzhâr,

Thk.: Mahmûd İbrahim Zayid, Dâru’lKütübi’lİlmiyye, IIV, Beyrut 1405/1985, (Şevkânî, esSeylü’lcerrâr).

Şeybânî, Muhammed b. elHasan (ö. 189/804), elCâmiu’ssağîr (enNâ fiu’lkebîr şerhiyle beraber: Abdulhay elLeknevî), İdâratü’lKur’an ve’lUlûmi’lİslamiyye, Pakistan 1411/1990, (Şeybânî, elCâmi‘u’s sağîr).

Şeybânî, Muhammed b. elHasan (ö. 189/804), Kitâbu’lÂsâr, III, (Thk.: Ahmed İsa elMi’sarâvî), Dâru’sSelâm, Kâhire/İskenderiye 1427/2006, (Şeybânî, Âsâr).

Şeyhîzâde, Abdurrahman b. Muhammed b. Süleyman (Dâmad Efendi) (ö. 1078/1677), Mecmau’lenhur, Tahric: Halil İmran elMansur, IIV, Dâru’lKütübi’lİlmiyye, Beyrut/Lübnan 1419/1998, (Şeyhîzâde, Mecme‘u’lenhur).

Şîrâzî, Ebû İshâk Cemâlüddîn İbrâhîm b. Alî b. Yûsuf eşŞîrâzî (ö. 476/1083), elMühezzeb fi fıkhi’lİmami’şŞâfiî, IIII, Dâru’lKütübi’lİlmiyye, Beyrut 1995, (Şîrâzî, elMühezzeb).

Şirbînî, Şemsuddîn Muhammed b. elHatîb (ö. 977/1569), Muğnî’lmuh tâc ilâ ma’rifeti me’ânî elfâzi’lMinhâc, IIV, Thk.: Muhammed Halîl Aytânî, Dâru’lMa’rife, Beyrut 1418/1997, (Şirbînî, Muğni’lmuhtâc).

Şürünbülâlî, Ebu’lİhlas Hasen b. Ammâr b. Alî elVefâî elMısrî (ö. 1069/1659), Merâkı’lfelâh bi imdâdi’lFettâh, Dâru’lKütübi’lİlmiy ye, Beyrut 2004, (Şürünbülâlî, Merâkı’lfelâh).

Taberânî, Ebü’lKâsım Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb (ö. 360/971), elMu’cemü’lkebîr, Thk.: Hamdî Abdülmecid esSilefî, IXXV, Mek tebetü İbn Teymiye, Kâhire, ts., (Taberânî, elMu‘cemü’lkebîr).

Taberânî, Ebü’lKâsım Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb (ö. 360/971), elMu’cemü’levsat, Thk.: Târık b. Ivazullah b. Muhammed  Abdul muhsin b. İbrahim elHuseynî, IIX, Dâru’lHarameyn, Kâhire, ts., (Taberânî, elMu‘cemü’levsat).

Taberânî, Ebü’lKâsım Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb (ö. 360/971), erRav du’dânî ila’lMu‘cemi’sSağîr, Thk.: Muhammed Şekûr Mahmûd el Hâc Emîr, III, elMektebu’lİslamî, Beyrut, ts., (Taberânî, elMu‘ce mü’sSağîr).

Taberânî, Ebü’lKâsım Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb (ö. 360/971), Kitâbü’dDu‘â, Thk.: Mustafa Abdulkâdir Ata, Dâru’lkütübi’lilmiy ye, Beyrut 1993, (Taberânî, edDu‘â).

Taberî, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd elÂmülî elBağdâdî (ö. 310/923), Câmiu’lBeyân ‘an Te’vîli âyi’lKur’ân, Thk.: Abdullah b. Abdulmuhsin etTürkî, Hicr, yy, ts., (Taberî, Câmi‘u’lbeyân).

Tahâvî, Ebû Ca‘fer Ahmed b. Muhammed (ö. 321/933), Ahkâmu’lKur’an, III, Thk.: Sadettin Önal, İSAM, İstanbul 1998, (Tahâvî, Ahkâmu’lKur’an).

Tahâvî, Ebû Ca‘fer Ahmed b. Muhammed (ö. 321/933), Şerhu Me‘âni’l‘âsâr, IIV, Thk.: Muhammed Zührî enNeccâr, Beyrut 1979, (Tahâvî, Şerhu Me‘âni’lâsâr).

Tahtâvî, Ahmed b. Muhammed b. İsmâîl edDûkâtî (ö. 1231/1816), Hâşi yetü’tTahtâvî alâ Merâkı’lfelâh Şerhu Nûri’lîzâh, Dâru’lKütübi’lİl miyye, Beyrut 1997, (Tahtâvî, Hâşiye).

Tecrîd Tercemesi, bkz. Babanzâde.

Tehânevî, Zafer Ahmed elOsmânî etTehânevî (ö. 1974), İ’lâü’sSünen, IXX, Dâru’lfikir, Beyrut 2001, (Tehânevî, İ‘lâü’ssünen).

Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre (Yezîd) etTirmizî (ö. 279/892), esSünen (elCâmiu’sSahih), IV, Thk.: Ahmed Muhammed Şakir, Halebî, Mısır 1978, (Tirmizî).

Uleyş, Muhammed, Şerhu Minahi’lCelil alâ Muhtasarı Halîl (ö. 1299/1882), IIX, Dâru’lFikr, Beyrut 1984, (Uleyş, Şerhu minah).

Yaşayan Dünya Dinleri, ed. Şinasi Gündüz, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2007, (Yaşayan Dünya Dinleri).

Zekeriyyâ elEnsârî, Zekeriyya b. Muhammed (ö. 926/1520), Esne’lmetâ lib fi Şerhi Ravdi’ttalib, I IV, Dâru’lKitabi’lİslamî, yy, ts., (Zekeriyyâ elEnsârî, Esne’lmetâlib).

elĞureru’lbehiyye fî Şerhi’lBehceti’lVerdiyye, Matbaatü’lMeyme niyye, II, yy. ts.

Zeydân, Abdulkerim (ö. 2013), elMedhal li Dirâseti’şŞerîati’lİslamiyye, Müessesetü’rRisâle, Beyrut 1999, (Zeydân, elMedhal).

Zeylaî, Cemâluddin Ebû Muhammed Abdullah b. Yûsuf (ö. 762/1361), Nasbu’rrâye li Ehâdîsi’lHidâye, IV, Müessesetü’rReyyân, Cidde 1997, (Zeylaî, Nasbu’rrâye).

Zeylaî, Fahreddîn Osmân b. Alî b. Mihcen (ö. 743/1343), Tebyînü’lhakâik Şerhu Kenzi’ddekâik, IVI, Dâru’lKütübi’lİslamî, Kahire 1314/1898, (Zeylaî, Tebyîn).

Zühaylî, Vehbe, elFıkhu’lİslamî ve Edilletüh, IVIII, Daru’lFikr, Dımeşk <1405/1985, (Zühaylî, elFıkhu’lİslamî).


Online Bağış
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Kur'an-ı Kerim Dinle
DİB Kur'an Portalı
Ramazan Pakdil Sureler
Bünyamin Topçuoğlu
Bünyamin T.oğlu Aşirler
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Ahmed Al Ajmi Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
İsmail Biçer Aşr-ı Şerifler
114 Sure 114 Hafız
S.Hafızlar Görüntülü
Kur'an International
Tefsir
Cüz Cüz Kur’an Özeti
Her Cüzden Üç Mesaj
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Fıkıh
K.İslam Fıkhı
R. Muhtar-İbn-i Abidin
Gurer Ve Dürer
Mülteka El Ebhur
Kuduri Tercümesi
Nûru'l-îzâh Tercümesi
Büyük Şafi Fıkhı
Detaylarıyla Namaz
Hadis
Kütübüs-Sitte
Sahihi Buhari
Riyazüs Salihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
40 Hadis ve izahı
Uydurma Hadisler
Üye Adı
Parola

Şifremi unuttum -
Sayfa oluşturulma süresi: 0.74 saniye 15,100,093 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2012 islamda Hayat
Sitemizdeki Vaaz, Hutbe ve Yazılar kaynak göstermek şartı önceden izin Almadan Ticari Amaçlar Dışında Kullanmak Serbestir.

Tüm Bilgiler Ümmete Vakıftır copyright © 2002 - 2024