Kütübü Sitte

8- YEDİ KIRAAT[1]

 

YEDİ KIRAAT

 

Nisbeti Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e tevâtüren ulaşan, yedi meşhur kıraat sahibi imamlar şunlardır:

1- Nâfi İbnu Abdirrahman İbni Ebi Nuaym el-Leysî (V. 169/785).

2- Abdullah İbnu Kesir el-Mekkî (V. 120/737).

3- Ebu Amr İbnu'l-A'la el-Mâzinî el-Basrî (V. 154/770).

4- İbn Âmir Ebu İmrân Abdullah el-Yahsubî (V. 118/736).

5- Ebu Bekr Asım İbnu Ebi'n-Necud el-Kûfî (V. 127/744).

6- Hamza İbnu Habib İbni Ammâr (V. 156/772).

7- el-Kisâî Ebu'l-Hasan Ali İbni Hamza (V. 189/804).

Bunların kıraatını, kendilerinden sonra devam ettiren bir kısım meşhur talebeleri de vardır. Teferruata girmiyeceğiz.

Bugün  Müslümanların fiilen uymak sûretiyle yaşattıkları rivâyet üçtür:

1- Hafs rivayetine göre Asım'ın kıraatı: Zamanımızda büyük çoğunluk bunu esas alır ve Kur'ân'lar buna göre bastırılmaktadır.

2- Verş rivayeti ile Nâfi'nin kıraatı: Mısır hâriç Kuzey Afrika'da hakimdir.

3- Ebu Amr'ın kıraatı: En az kullanılan kıraattır, sadece Sudan'ın bir kısmında tutunabilmiştir.[2]


 

[1] İbnu'l-Cezerî (Şemsettin Muhammed), bu yedi kıraata şunları da ekleyerek "on'a" çıkarmıştır:                     

1- Halef İbnu Hişâm el-Bezzâr el-Bağdâdî (V. 229/ 843).

2- Ebu Ca'fer Yezid İbnu'l-Ka'kâ el-Mahzumî el-Medenî (V. 130/ 747).

3- Ebû Muhammed Ya'kûb İbnu İshâk el-Hadramî (V. 205/ 820).

[2] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 4/461-462.